SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

07.05.2024 Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá aktivita KC/NDC/NSSDR

 07.05.2024

Identifikácia projektu:

Operačný program: Ľudské zdroje (OP ĽZ)
Zmluvy o spolupráci: N20240314001
ITMS2014+: 401405DNJ6
Doba realizácie projektu: máj 2024 – január 2029 

 

Hlavný cieľ projektu:

Národný projekt SPOLU PRE KOMUNITY koordinačne a odborne riadi výkon a poskytovanie komunitnej práce a odborných činností a aktivít v podporených subjektoch, čím prispieva k sociálnemu začleneniu a prevencii negatívnych dôsledkov a rizík sociálneho vylúčenia a zvyšuje dostupnosť sociálnych a podporných služieb so zreteľom na aktivizáciu, rozvoj alebo znovunadobudnutie sociálnych kompetencií užívateľa. V rámci poskytovania sociálnej služby KC je cieľom podpora vedúca k rozvoju celých komunít cieleným využívaním komunitných zdrojov.

Špecifický cieľ projektu:

Podpora aktívneho začlenenia s cieľom podporovať rovnosť príležitostí, nediskrimináciu a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti, najmä v prípade znevýhodnených skupín. 

Cieľová skupina:

priama podpora:

 • verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

nepriama podpora:

 • osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením;
 • FO v nepriaznivej sociálnej situácii;
 • príslušníci marginalizovaných komunít vrátane MRK;
 • užívatelia KC/NDC/NSSDR.

Ďalej v členení podľa znevýhodnenia aj:

 • mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy – NEET,
 • subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme,
 • deti,
 • rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny,
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore,
 • nízkopríjmové domácnosti,
 • znevýhodnený uchádzač o zamestnanie,
 • osoby so zdravotným postihnutím
 • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • marginalizované skupiny, vrátane Rómov
 • žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou,
 • jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením,
 • subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby.

Financovanie podporovaných aktivít:

 1. mzdových nákladov na výkon zamestnancov subjektu.
 2. nákladov na zostávajúce oprávnené výdavky.

Realizácia projektu:

Odborný manažér KC/NDC/NSSDR: Mgr. Martina Vargová

Komunitný pracovník KC/NDC/NSSDR: Dana Majerská

Pracovník KC/NDC/NSSDR: Miroslava Kováčová


Zoznam aktualít: