SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Krízové situácie

Čo keď príde povodeň ?

Ako postupovať v prípade, že v dôsledku živelnej pohromy, napr. povodne, sa stane poistná udalosť veľkého rozsahu?

  1. Rokovanie s poisťovňou vám uľahčí, ak máte k dispozícii poistnú zmluvu. Ak ju nemáte, a to môže byť pri veľkých živelných pohromách často, nemajte obavy. Poisťovňa poistnú zmluvu vyhľadá a podľa dohodnutých podmienok poistné plnenie dostanete. Svoju poisťovňu určite poznáte.
  2. Likvidátor poisťovne vykoná prehliadku poškodeného majetku. Ak sa tak nestane, využite všetky možnosti na oznámenie poistnej udalosti (prostredníctvom obecného úradu, písomne, telefonicky – poisťovne zvyčajne zriaďujú bezplatné infolinky). Tlačivo na nahlásenie poistnej udalosti môžete získať v pobočke poisťovne i na internete.
  3. V prípadoch živelných pohrôm veľkého rozsahu je príčina škody zvyčajne zrejmá. Pred príchodom likvidátora si ujasnite rozsah a výšku škody. Vypracujte si, pokiaľ možno, zoznam všetkých poškodených vecí. Vyplatí sa obstarať si fotodokumentáciu. Poisťovňa akceptuje aj vyhlásenie svedkov.
  4. Uschovajte si, ak je to možné, poškodené veci do príchodu likvidátora poisťovne. Počíta sa však aj s tým, že z hygienických, bezpečnostných a iných dôvodov začnete s odpratávaním, zabezpečením opráv techniky, likvidáciou potravín, uhynutých zvierat a pod. už skôr.


Potom môžeme odporučiť:

a) Zaplavené elektrické prístroje, elektronika

Ak sa tieto prístroje a zariadenia priamo nepoškodili (pádom z výšky, odplavením a pod.) a boli len čiastočne zaplavené, môžu byť len poškodené. Či ide o poškodenie opraviteľné, alebo neopraviteľné, musí zistiť odborný servis, ktorý o tom vystaví doklad.

b) Zvieratá

Ak ich napr. voda priamo odplavila a utopili sa alebo uhynuli iným spôsobom v mieste poistenia, treba, samozrejme, uhynuté zvieratá z hygienických dôvodov čo najskôr odstrániť. V tomto prípade možno napr. prostredníctvom obecného úradu čo najskôr kontaktovať kafilérnu službu. Tá vydá potvrdenie o prevzatí uhynutého kusa.

c) Odstránené veci

Poškodené veci, ktoré treba odviezť, či už z hygienických dôvodov, alebo preto, že obec zabezpečuje hromadné upratanie a veci sa dávajú do pristavených kontajnerov, je účelné pred odstránením vyfotografovať (na fotografii by malo byť zrejmé, že ide o predmety, ktoré boli umiestnené v mieste škody, napr. možno urobiť fotografiu vyhodených vecí so záberom na dom so súpisným číslom alebo detailný záber na jednotlivé poškodené veci.

Ak sa to nedá realizovať, stačí akokoľvek inak doložiť, o aké veci išlo (druh, kvalita vyhotovenia, cena, prípadne kde a kedy sa kúpili), napr. svedectvom zástupcu obce (súpis vecí, ktoré sa odviezli), vyhlásením susedov a pod.

  1. Umožnite likvidátorovi poisťovne prehliadku poškodeného majetku a odpovedzte mu na príslušné otázky. Ak máte k dispozícii doklady o obstaraní si poškodeného, zničeného či strateného majetku, ich predloženie uľahčí likvidáciu.
  2. Aby ste mali finančnú hotovosť čo najrýchlejšie, požiadajte o zálohu na poistné plnenie, ak sa prešetrovanie nemôže z objektívnych dôvodov urýchlene uzavrieť. Aj keď by ho poisťovňa mala vyplatiť do jedného mesiaca od času, keď sa o ňom dozvedela, bude klientom vychádzať v ústrety a poskytovať zálohy čo najrýchlejšie podľa svojich možností a priorít.
  3. Nezabudnite, že máte právo na úhradu nákladov vrátane účelne vynaložených na odvrátenie poistnej udalosti, aj na úhradu nákladov vynaložených na zmiernenie následkov tejto udalosti. Rozsah týchto nárokov možno zistiť z poistnej zmluvy a z informácií, ktoré poskytne likvidátor poisťovne.

Ako sa chovať, ak ste okradnutí alebo napadnutí ?

Ak ste okradnutí alebo snáď napadnutí, ohláste to ihneď polícií. Každá stratená minúta dopadnutie páchateľa sťažuje.
Zabezpečenie svojho obydlia a majetku.
Ten, kto si našiel vo svojom obydlí spúšť po zlodejoch, vie že krádež vlámaním do bytu alebo rodinného domu je pre poškodeného veľmi nepríjemná. Chýbajú mu ukradnuté hodnotné veci, prekáža mu však aj to, že niekto cudzí vstúpil do jeho súkromia a prehrabával sa v osobných veciach.
Po fyzickom napadnutí si nemeňte odev, pokiaľ je to možné nedotýkajte sa rovnakých vecí, na ktoré siahal útočník – i s vlastným kúpeľom je lepšie počkať. Pomôže totiž uchovať dôkazy, ktoré môžu zločinca usvedčiť.
Ak hlásite nepríjemnú udalosť polícii, snažte sa zachovať kľud. Mali by ste oznámiť svoje meno a priezvisko, presnú adresu, telefónne číslo, stručne a jasne popísať udalosť.
Policajti iste ohlásenie uvítajú i v prípade, že svoje meno zo strachu oznámiť odmietnete.
Osoby, ktoré sa nepravostí dopustili, popíšte čo najpodrobnejšie. Všímajte si fyzické zvláštnosti, jazvy, tetovanie, spôsob reči a chôdze, neobvyklé chovanie a samozrejme i oblečenie. U áut je vhodné zapamätať si ŠPZ – ku, farbu, typ, prevedenie, viditeľné poškodenia a doplnky a tiež prirodzene i smer jazdy, počet cestujúcich, prípadne ich popis.
Ak je to možné, všetky údaje si včas zapíšte i s drobnými detailami:

Príznaky ovplyvnenia podľa druhu drog

Špecifických príznakov ukazujúcich na požitie drogy je mnoho. No i napriek tomu nie je podľa nich ľahké určiť, o ktorú drogu sa jedná.

Alkohol – typický zápach a ďalšie obecne známe príznaky ovplynenia alkoholom.

Halucinogény ako LSD – halucinácie (napr. vidí alebo počuje neexistujúce postavy), rozšírenie zorníc, podivné chovanie, niekedy pocity prenasledovania a nevyprovokovaná agresia, kolísanie nálad, pohrúženosť do vnútorného sveta a zmätenosť.

Heroín ( „herák“, „hero“, „háčko“ ) – jazvy po vpichoch (ale heroín sa tiež „šnupe“ alebo „fajčí“) spavosť v neobvyklú dobu, pri ovplyvnení drogou nereagujú znížené zornice na svetlo, spomalenie dychu, nezrozumiteľná reč, striedanie nálad. Pri odvykaní potiaže ako nespavosť, zrýchlený tep, rozšírenie zorníc, tečúci nos, potenie, podráždenosť, zvracanie alebo nevoľnosť, preháňanie, bolesti brucha a svalov.

Marihuana ( „mariška“, „mariša“, „tráva“, „joint“ ) – sčervenelé oči, hlasný slovný prejav, neprimeraný smiech, typický zápach po páliacej sa zemiakovej vňati, zrýchlenie tepu, poruchy pamäti. Pri dlhodobejšom užívaní strata záujmov, úbytok hmotnosti alebo naopak priberanie na váhe.

Pervitín ( „perník“, „koláč“ ) – stavy nadmernej a často nezmyselnej aktivity sú charakteristické pre ovplyvnenie budivou látkou (pervitínom, prípadne halucinogénom MDMA, ktorý má zároveň budivý efekt).
Pervitín vyvoláva pomerne často pocity prenasledovania a stavy zmätenosti. Dosť typickým príznakom býva dlhodobý i viacdenný spánok ako prejav spánkového dlhu a vyčerpanie po predchádzajúcom dlhom ovplyvnení pervitínom (či MDMA). Po vysadení pervitínu sa môžu prejavovať depresie.

Tabak – typický zápach, zažltnuté prsty.

Prchavé látky – typický a nezameniteľný je zápach prchavej látky (najčastejšie toluenu) z dychu alebo z odevu.

Tlmivé lieky – dieťa pôsobí dojmom opitosti, ale nie je z neho cítiť alkohol.