SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Airsoft

V areali bývalého poľnohospodárskeho družstva priaznivci Airsoftu pravidelne uskutočňujú akcie zamerané práve na túto hru.

Aby ste sa mohli zúčastniť akcie OBG Events potrebujete:

minimálne základnú airsoftovú výstroj:

 • ochranné okuliare určené na airsoft/paintball
 • airsoftovú zbran (AEG -Airsoft Electric Gun)
 • maskáče
 • a hlavne:

OVLÁDAŤ TIETO PRAVIDLÁ AIRSOFTU!!!

 1. Každý hrác a každá prítomná osoba na akcii je povinná starat sa o ochranu svojho zraku pocas celej akcie. Nosenie ochrany ocí je povinné pocas trvania hry v celom hracom priestore (vrátane respawnu). Odporúcané je nosenie okuliarov ci masky pocas celej doby trvania akcie (aj mimo hracej zóny pocas trvania akcie)
 2. Každý hrác sa zúcastnuje na akcii na svoje vlastné nebezpecie a zodpovedá za svoje konanie.
 3. Porušenie všeobecných pravidiel airsoftu ako aj pravidiel scenára hry sa rieši napomenutím alebo vykázaním hráca z hry (akcie) organizátorom.
 4. Na zhromaždisku hrácov musí byt každá zbran zaistená aj ked nemá zásobník.
 5. Prísny zákaz akejkolvek strelby na zhromaždisku a respawne. Strelba je povolená len na ihrisku v hracom case a testovacom priestore na to urcenom.
 6. Je povolené používat len airsoftové zbrane. Na akciu sa zakazuje nosit tzv.: ostré, plynových a poplašné strelné zbrane. Nože sa nosit smú iba pre úkony nesúvisiace so samotnou hrou.
 7. Použitie pyrotechniky je špecifikované vždy pre každú akciu zvlášt. Pokial tomu tak nie je, je jej použitie zakázané.
 8. Airsoft je bezkontaktná hra a preto sa zakazuje fyzické napadnutie protihráca alebo spoluhráca, alebo akejkolvek inej osoby prítomnej na akcii. Porušenie tohoto pravidla vylucuje túto osobu z komunity airsoftových hrácov, z coho vyplýva zákaz zúcastnovat sa airsoft akcií.
 9. Pocas akcie je zakázané konzumovat alkohol alebo užívat omamné látky. Porušenie tohoto pravidla sa rieši napomenutím a vykázaním úcastníka hry organizátorom, mimo hraciu zónu. Prísne sa zakazuje manipulovat a mat pri sebe zbran v podnapitom stave!
 10. Testovanie zbraní je povolené len na vyhradenom priestore a strelba ci mierenie je možné len urceným smerom.
 11. V testovacom priestore musí mat každá osoba nasadenú spolahlivú ochranu ocí.
 12. Hrác je povinný priznat zásah. Zásah odrazenou BB gulickou sa neráta ako zásah.
 13. Strelec môže upozornit hráca na zásah, ale nesmie vyžadovat jeho vyradenie. Stažnosti na "nepriznávacov" rieši organizátor napomenutím alebo vykázaním nepriznávajúceho hráca z hry, resp. z akcie.
 14. Zásah do lubovolnej casti hrácovho tela alebo jeho výstroje (ktorú ma v momente zásahu na sebe) je považovaný za zásah, ktorý vyraduje hráca.
 15. Hrác po zásahu je povinný ihned ohlásit status vyradenia dostatocne hlasným hlásením mámzásah a aj zodvihnutím a mávaním ruky.
 16. Zasiahnutý hrác je povinný sa co najrýchlejšie viditelne oznacit:
  1. bielou látkou, ktorú si prehodí cez hlavu
  2. nesením zbrane nad hlavou
  3. sklonenou alebo zavesenou zbranou a zdvihnutou rukou
 17. Hrác neoznacený podla bodu 16. sa považuje za živého.
 18. Vyradený hrác sa musí správat tak, aby svojou prítomnostou v co najmenšej možnej miere ovplyvnoval priebeh hry po dobu ktorú nehrá (prísny zákaz strielat a hlucne sa správat - vrátane zóny vyradených hrácov)
 19. Vyradený hrác nijako aktívne nekomunikuje a neposkytuje informácie okrem informácií o svojom statuse vyradeného hráca, podla možnosti sa okamžite presunie do zóny vyradených hrácov, jednoznacne dávajúc najavo svoj status nehrajúceho.
 20. Vyradený hrác musí sám zabezpecit, aby nebol nijako zneužitý v hre (napr. na krytie …).
 21. Ak zotrvanie vyradeného hráca na súcasnom mieste môže nepriaznivo ovplyvnit hru, musí sa sám premiestnit na miesto kde hru neovplyvnuje.
 22. Pred zapojením musí hrác jednoznacne dat najavo hrácom v blízkom okolí zmenu statusu.
 23. Pri vystupovaní zo zóny vyradených hrácov nevstupujte do hracej zóny smerom k bojom, pokial tieto prebiehajú v tesnej blízkosti respawnu.
 24. Zásah od spoluhráca sa ráta ako normálny zásah.
 25. Za zásah sa pocíta aj dotyk zbranou alebo rukou.
 26. Za zásah sa pocíta aj zvolanie 'máš' vo vzdialenosti menšej ako dva metre. (hrác môže použit túto možnost len ak priamo vidí protihráca.)Toto pravidlo neplatí pri väcšej vzdialenosti ako 2m alebo ak je protihrác za zatvoreným oknom, dverami, rohom, stenou alebo inou prekážkou.
 27. Po zásahu do zbrane sa zbran nesmie dalej používat na strelbu. Je možné použit záložnú alebo požicatsi zbran od živého spoluhráca. Zasiahnutá zbran je opät použitelná až po vstupe na respawn.

 

Pre všetkych priaznivcov a pre bližšie informácie je na stránke facebooku vytvorená táto stránka, kde sa vždy dozviete o pripravovaných akciách.

http://www.facebook.com/pages/OBG-Operation-Broken-Gearbox-Airsoft-Events/134409873398376