SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník  poplatkov, ktoré vyberá samospráva obce Hažín
 
a/ Sadzobník poplatkov
 1. Miestne zisťovanie z podnetu účastníka alebo je nariadené  podľa osobitných predpisov 16,50
 2. Vydanie potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte občana 5,00
 3. Vyhotovenie fotokópií textu:  
 - formát A4 jednostranne  0,50
 - formát A4 obojstranne 1,00
-  formát A3 jednostranne 1,00
 - formát A3 obojstranne 2,00
 6. Upozornenie na neplnenie si poplatkovej povinosti 1. výzva  3,00
 7. Upozornenie na neplnenie si poplatkovej povinnosti – exekučná výzva 6,50
 8. Vyhotovenie odpisu alebo fotokópie výpisu a vydanie potvrdenia o zaplatení daní, poplatkov 2,00
 9. Potvrdenie alebo súhlas na prechodné uzatvorenie predajne alebo prevádzky 2,00
10. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení predajnej doby v predajni 3,00
11. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene predajnej doby            0,50
12. Vyhlásenie v miestnom rozhlase 7,00
13. Vydanie náhradného osvedčenia SHR /pri strate, zničení, poškodení atď. 3,00
14. Úkon alebo konanie na obecnom úrade s vydaním rozhodnutia 9,50
15. Povolenie na výrub drevín 6,50
16. Vydanie osvedčenia o zápise SHR 6,50

17. Udelenie súhlasu na užívanie stavby alebo jej časti na iné účely ako na bývanie:

  • FO
  • PO

9,50
165,50
18. Vyhotovenie fotokópie mapy:  
- vyhotovenie katastrálnej fotokópie mapy obce A4 jednostranne  0,50
- vyhotovenie katastrálnej fotokópie mapy obce A3 jednostranne  1,00
19. Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier - výherné prístroje, za každý výherný prístroj 1500,00
   
b/ Správne poplatky - stavebný úrad :   
1. Žiadosť o stavebné povolenie:  
- na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie 16,50
- na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu a na stavby slúžiace na podnik. činnosť na pozemkoch RD, na prípojky na verejnú rozvodnú sieť – kanalizácia, voda 16,50
- na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami 23,00
- na stavby individuálnej rekreácie (záhradné chaty, záhradné domčeky) 23,00
a to : - ak zastavané plocha nepresahuje 25 m2 23,00
- ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 39,50

2. a) návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, rozhodnutia o využití územia, rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia alebo predĺženej platnosti

  • pre FO
  • pre PO 


6,50
16,50
b) žiadosť o stavebné povolenie:  
 - stavba rodinného domu  – poplatok stanovený podľa rozpočtu stavby od 33,00 do 99,50
c) zmeny dokončených stavieb na bývanie, individuálnu rekreáciu a zmeny stavieb pred dokončením (prístavba, prestavba, nadstavba) 23,00
3. a) na ostatné neuvedené stavby, na zmeny týchto dokončených stavieb,  
 - zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade:  
 - do  49.790,50  33,00
- od  49.790,50 do 99.581,50 € vrátane 49,50
- od 99.581,50 do 331.939 €  vrátane 66,00
- od 331.939 do 3.319.391,50 € vrátane 116,00
b) kolaudačné rozhodnutie na stavbu s rozpočtovým nákladom:   
- do  49.790,50 € 16,50
- od 49.790,50 do 99.581,50 € vrátan 23,00
- od 99.581,50 do 331.939 € vrátane 33,00
- od 331.939 do 3.319.391,50 € vrátane 66,00
c) dodatočné stavebné povolenie  2x príslušná sadzba
4. Žiadosť o povolenie :   
- na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním a vydanie stavebného povolenia 30,00
- na odstránenie stavby pre FO 20,00
- na odstránenie stavby pre PO 50,00
- terénne úpravy pre FO 20,00
- terénne úpravy pre PO 100,00
- na umiestnenie informačného reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé jednotlivé zariadenie  49,50
5. Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne št. správy:  
- fyzické osoby  16,50
- právnická osoba  165,50
8. Úkon alebo konanie spojené s vyjadrením súhl. záväzného stanoviska k investičnej činnosti v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o ob. zriadení v znení doplnkov 3,00
- vybavenie do 24 hod. od doručenia žiadosti 1,50
- vybavenie do 48 hod. od doručenia žiadosti 0,50
9. Ostatné úkony /konania/ spojené so žiadosťou na úseku výstavby, obchodu, podnikania, dopravy 0,50
10. Prepisovanie rukopisov – každá začatá strana 3,00
   
c/  Sadzobník poplatkov v súvislosti s vykonávaním osvedčovacej činnosti  
1. Osvedčenie  
a)  podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis    2,00
b) listiny, za každú stranu listiny  2,00
d/ Sadzobník poplatkov za zriaďovanie podzemných vedení v miestnej komunikácií, ceste a na verejnom priestranstve  
1. Povolenie na zvláštne užívanie ciest a komunikácií 80,00
2. Povolenie na rozkopávku miestnej komunikácie 80,00
3. Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III.triedy a miestnych komunikácií 40,00
4. Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu pre občanov 40,00