SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Životné prostredie

Referát združuje oblasť ochrany prírody a krajiny a oblasť odpadového hospodárstva v obci Hažín

Oblasť ochrany prírody a krajiny zahŕňa predovšetkým evidenciu výrubov a orezávania drevín, riadi výsadbu, resp. obnovu verejnej zelene, čistotu a údržbu verejných priestranstiev v obci.

Výrub drevín

Každý výrub drevín je potrebné ohlásiť na obecný úrad Hažín.

§ 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody krajiny a krajiny

Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.

Tlačivo žiadostí je možné stiahnúť v časti Dokumenty alebo osobne vyzdvihnúť na Obecnom úrade.

Žiadosť podáva občan v zmysle vyššie uvedeného zákona do  podatelne OcÚ, pričom je povinný uhradiť správny poplatok vo výške 6,50€ ako fyzická osoba a 66€ ako právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená podnikať.

§ 47 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje

  1. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s výmerou do 10 m2 alebo
  2. pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, alebo
  3. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody77) na majetku, alebo
  4. ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, 78) alebo
  5. na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)], alebo
  6. ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, alebo
  7. na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

Za každý vypílený strom je potrebné vykonať náhradnú výsadbu.

Nepovolené zásahy do prírody, resp. činnosť v rozpore s ochranou ŽP je možné hlásiť na  tel. č. 056/6471287 alebo na e-mailovej adrese obechazin@gmail.com