SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Právomoci, kompetencie a spôsob zriadenia obce

Spôsob zriadenia obce:

Obec Hažín sa zriadila zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

§ 1 Základné ustanovenie

(1) Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

(2) Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. 

(3) Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

Právomoci a kompetencie obce:

Kompetencie obce sú dané:

  • Ústavou  Slovenskej republiky (najmä čl. 64-71)
  • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • platnou právnou úpravou SR
  • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností (čl. 71 2 Ústavy SR)

Organizačná štruktúra obce:

Orgánmi obce Hažín sú Obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo:

Obecné zastupiteľstvo obce Hažín je zastupiteľský zbor obce zložený z 5 poslancov, ktorých volia obyvatelia obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisiu obecného zastupiteľstva:

  • komisia občiansko právna a verejného záujmu

Starosta obce:

Starostka obce Hažín je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.