SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Prevody majetku obce

V zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov môže obec previesť svoj majetok na inú osobu  viacerými spôsobmi. Jedným z nich je dôvod hodného osobitného zreteľa.

Pri prevode majetku obecné zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť riadne zdôvodnený.

Zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na internetovej stránke. Tento zámer musí byť zverejnený počas celej doby.

Od 1.6.2013 zverejňujeme prevody majetku obce v štruktúre: označenie veci, dátum prevodu, právny titul, identifikácia nadobúdateľa:

Označenie veci:
Dátum prevodu:
Právny titul:
Identifikácia nadobúdateľa:
Teľatník na parcele C KN 32 v celku
28.6.2013
Kúpno predajná zmluva na základe uznesenia OZ
Martin Velčík, VELMARK s.r.o.
Hažín 92
Záhrady
23.11.2015
Kúpno-predajná zmluva na základe uznesenia OZ
Ing. Gabriela Šrojtová, Hažín 82
Ostatná plocha p. č. 246/4
05.03.2021
Zámenná zmluva na základe uznesenia OZ
Ladislav Zdibák, Malý Kamenec a Zuzana Šlepáková, Michalovce
Orná pôda p. č. 1-969/216
05.03.2021
Zámenná zmluva na základe uznesenia OZ
Ladislav Zdibák, Malý Kamenec a Zuzana Šlepáková,  Michalovce
parc. C-KN č.16/2 – Diel 2 a 3 (255m2) podľa Geometrického plánu č.35024780-134/2021 vytvorené z pozemku parc. E-KN č.969/216 evidovaná na LV č.1193 a z pozemku parc. E-KN č.246/4 evidovaná na LV č. 840 
03.12.2021
Kúpno predajná zmluva na základe uznesenia OZ
Ladislav Zdibák, Malý Kamenec a Zuzana Šlepáková,  Michalovce
 Zastavaná plocha a nádvorie parc. C-KN. č. 16/8
Zastavaná plocha a nádvorie parc. C-KN. č. 16/9
27.07.2022
Kúpno predajná zmluva na základe uznesenia OZ
Mgr. Anna Serečunová