SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Triedený zber odpadov

Problematika triedeného zberu odpadov je odlišná od problematiky komunálnych odpadov. Triedenému zberu je venovaná mimoriadna pozornosť zo strany Európskej komisie, Ministerstva životného prostredia, či jednotlivých samospráv, ale čoraz viac aj samotných obyvateľov obce. Každý rok sa zvyšujú štandardy zberu v obci / minimálna povinná litráž zberných nádob/, ciele zberu / predpísaný počet ton, ktoré musia byť vyzbierané v obci. Pre rok 2022 je to 60% z komunálneho odpadu a každým rokom sa percento navyšuje/. Dôležitá je aj environmentálna stránka/ ochrana primárnych zdrojov, nespaľovanie triedeného odpadu v domácich pieckach.../, ale aj finančná. Podľa dosiahnutej úrovne vytriedenia platia obce poplatok za uloženie odpadov na skládke, ktorý sa každý rok zvyšuje.

Čo je separovaný odpad?

Pod pojmom separovaný odpad rozumieme zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. Povinnosť separovať komunálne odpady vyplýva zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Od roku 2006 musia obce a mestá povinne separovať zelený odpad. Od roku 2010 vzniká povinnosť separovať zložky komunálneho odpadu ako napr. papier, sklo, plasty, kovové obaly.

Separácia zahŕňa:
 • triedenie (rozdeľovanie) komunálnych odpadov
 • lisovanie
 • odovzdávanie na recykláciu

Pri separovanom zbere sa nepotrebná vec nepovažuje za odpad, ale za druhotnú surovinu, ktorú možno recyklovať – opäť použiť na výrobu nových úžitkových predmetov na spotrebu.

Separovanie odpadu nemá len estetické prínosy v podobe čistejšej obce ale prispieva aj k zlepšeniu klímy na Zemi, šetreniu vzácnych prírodných zdrojov.

 • Zo 670 vyzbieraných a recyklovaných hliníkových plechoviek môže byť jeden bicykel
 • Zo 150 vyzbieraných plastových fliaš môže byť jeden koberec
 • Z nápojových kartónov sa stávajú darčekové tašky
 • Z dvoch 1l nápojových kartónov sa stane 1m2 kuchynských utierok
 • Z oceľových plechoviek sa stávajú kľúče

Z recyklovaného papiera sa vyrába napr. puzzle. Separácia (triedenie) odpadu sa stáva nevyhnutnou súčasťou nášho života. Len správne vytriedený odpad na jednotlivé zložky možno recyklovať – vrátiť späť do obehu v podobe nového výrobku  a ušetriť nové suroviny na jeho výrobu.

Separovanie odpadu je v súčasnosti nevyhnutné a nie je vôbec náročné. Neodstraňuje príčiny, ale iba dôsledky problému s odpadmi.

Prečo separovať?

Separovaním sa zníži objem komunálneho odpadu, za ktorý platíme. Separovanie má aj estetický dopad a chránime tým životné prostredie.

Recyklácii musí predchádzať kvalitné separovanie jednotlivých zložiek odpadu:

 • papier
 • sklo
 • plasty

a to už v domácnostiach, zamestnaní, v škole. Môže to robiť každý z nás.

Čo by sme mali vedieť?

Pet

Patrí sem: Fľaše z minerálnych vôd a nealko nápojov, ktoré pred vhodením odzátkujete a zmrštíte,  tvrdý plast, plastové stoličky a plastové bedničky.

Nepatrí sem: tégliky od jogurtov, hračky z plastov, mikroténové sáčky, polystyrén, podlahové krytiny, guma, molitan, celofán, plastové obaly z motorových olejov a iných ropných produktov, znečistené VKM potravinami, novodurové trubky  atď.

Sklo

Patrí sem: Fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre, obaly zo zaváranín, črepy  farebné i biele.

Nepatrí sem: Uzávery z fliaš, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtené sklo, sklobetóny, dymové sklo, nebezpečný odpad /žiarivky, výbojky, teplomer, TV obrazovky, plexisklo.../ atď.

Papier

Patrí sem: noviny, časopisy, katalógy, knihy, kancelársky papier, listy, obálky, letáky, pohľadnice, plagáty, výkresy, kartón,  vlnitá lepenka, vonkajšie obaly /dezerty, cigarety.../ atď.

Nepatrí sem: znečistený papier, preložky od vajec, faxový a kopírovací papier, celofán, voskový papier, hygienické potreby /plienky, vreckovky.../, vata atď

Nebezpečný odpad

Patrí sem: pneumatiky, akumulátory a batérie, elektronické zariadenia, počítačová a kancelárska technika, elektromotory, biela technika atď.

Nepatrí sem: neúplné elektrospotrebiče /bez elektromotorov/

Zber nebezpečného odpadu je zabezpečovaný 2x ročne a to na jar a na jeseň.

Problémy s odpadom môže pomôcť riešiť každý z nás znížením množstva vyhadzovaných vecí, opätovným používaním všetkého čo sa dá. Pomôžeme tak životnému prostrediu a nášmu zdraviu.

Ten, kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje.

Vďaka separovaniu odpadu bolo v západnej Európe od roku 1994 ušetrených 10 miliónov ton ropy.

Ten, kto separuje, je ohľaduplný k životnému prostrediu.

Od roku 1994 bolo vďaka separovaniu odpadu v krajinách, kde tak robia, vypustených do ovzdušia o 25 tisíc ton skleníkových plynov menej.

Daj odpadu druhú šancu! Mysli na ďalšie generácie!

Bezodpadová spoločnosť je iba neuskutočniteľnou víziou. Napriek tomu však musíme hľadať možnosti ako nášmu životnému prostrediu pomôcť. Napríklad aj tým, že budeme dôslední pri sebarovaní odpadov. Budeme ich triediť a odovzdávať na recykláciu – opätovné využívanie.

Naša obec je, rovnako ako ostatné slovenské  obce, povinná separovať odpad. Pokiaľ nedokážeme lepšie nakladať s odpadom a separovať ho, v krátkej dobe sa nám stane, že poplatok za odpad  nebude stačiť na jeho likvidáciu!

Len separovaním a ďalšími opatreniami zabránime jeho zvýšeniu!

Zbiera sa podľa harmonogramu do plastových vriec, v deň zberu si vrecia vyložíte pred svoj dom a pracovníci firmy Fúra s.r.o. Rozhanovce Vám vrecia vrátia.