youtube
facebook

Aktuality

01.03.2022 Projekt "Hažín-revitalizácia centra obce-areál Gréckokatolíckeho chrámu"

 01.03.2022

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA PODPORENÉHO PROJEKTU

Poskytovateľ:

Názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
1. Účel poskytnutia regionálneho príspevku: Zrekonštruovanie pešej komunikácie a osadenie lavičiek v areáli Gréckokatolíckeho chrámu, ktorý je zapísaný na zozname Národných kultúrnych pamiatok SR.
2. Projekt je v súlade s Plánom rozvoja okresu Michalovce, prioritná oblasť C - Rozvoj cestovného ruchu, opatrenie C.2 - Podpora rozvoja stredísk, sprístupnenie atraktivít a tvorba nových produktov CR.
3. Projekt nebol posúdený z hľadiska dodržania pravidiel štátnej alebo minimálnej pomoci a projekt nepodlieha pravidlám štátnej alebo minimálnej pomoci.
4. Projektom nebude podporená hospodárska činnosť.
5. Naplnenie účelu podporeného projektu je posudzované na základe dosiahnutia nasledujúcich overiteľných merateľných ukazovateľov, ktoré prispejú k realizácií cieľov Plánu rozvoja.
6. Prijímateľ sa zaväzuje financovať podporený projekt aj z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške 68,57 %1 z celkových oprávnených výdavkov.
7. Rámcový rozpočet podporeného projektu:
Typ výdavku                                  Celkové oprávnené výdavky                              Z toho regionálny príspevok
Bežné výdavky                              0,00 €                                                                 0,00 €
Kapitálové výdavky                       31 817,00 €                                                       10 000,00 €
SPOLU:                                        31 817,00 €                                                        10 000,00 €
8. Identifikácia nehnuteľností a vlastníckych vzťahov (číslo parcely, katastrálne územie, druh pozemku, súpisné číslo a charakteristika pri stavbách, výmery, číslo listu vlastníctva):
Podporený projekt sa bude realizovať na parcele registra „C“ č. 1 o výmere 3 002 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Hažín, obec Hažín, okres Michalovce vedenom Okresným úradom Michalovce pre uvedené katastrálne územie, zapísaných na liste vlastníctva č. 221, ktoré sú vo vlastníctve Gréckokatolíckej cirkvy, s ktorou má prijímateľ uzatvorenú zmluvu o nájme.
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

program Podpora najmenej rozvinutých okresov“Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist