youtube
facebook

Aktuality

10.10.2022 Projekt: Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne

 11.10.2022

Projekt: Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne

ZMLUVNÉ  STRANY 

Poskytovateľ :                 

Názov:                                         Pôdohospodárska platobná agentúra 

sídlo:                                            Hraničná 12, 815 26 Bratislava 

IČO:                                             30 794 323 

štatutárny orgán:                          Mgr. Jozef Kiss, MA, generálny riaditeľ   

Právna forma:                              rozpočtová organizácia s pôsobnosťou podľa § 9 a nasl. zák. č. 280/2017 Z. z. v                                                                                         spojení s § 21 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. 

 a     

Prijímateľ:                                     

Názov:                                          Obec Hažín

sídlo:                                             072 34 Hažín 122

IČO:                                              00 325 155

štatutárny orgán:                           Ing. Marianna Šimková,

štatutárny zástupca

kontaktné údaje - tel. /e-mail:         0905 493 167 / obechazin@gmail.com  

Zmluvné strany sa na základe právoplatného Rozhodnutia č. NFP309070BXG3 zo dňa 06.07.2022 o schválení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) vydaného podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o príspevku z EŠIF“)  a na základe výzvy Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie Medzi riekami č. MAS_110/7.5/5 (ďalej len „Výzva“) dohodli na uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Účelom projektu je v oprávnenom území výzvy vytvorenie oddychového miesta pre obyvateľov, návštevníkov športovo kultúrnych podujatí v obci Hažín. Investíciavýstavby altánku v športovo oddychovej zóne obce súvisí s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, budov a miestvrátane príslušnej infraštruktúry. Rozpočet je pripravený zmysle projektovej dokumentácie a na základe výsledkov VO a pokrýva realizáciu všetkých činností.Z hľadiska efektívnosti vynaložených zdrojov zohľadňuje danosti obce. Efektívnosť a hospodárnosť je zabezpečená v zmysle zákona č. 343/2015 o Verejnomobstarávaní, kde uchádzač bol vybratý na základe najnižšej ponúknutej sumy. Výstavbou altánku sa vytvorí vhodné miesto na oddych, na posedenie v prírode, čosa stane určite zdrojom inšpirácie a načerpania novej sily. V neposlednom rade sa dosiahne obohatenie komunitného života a vzájomná spolupráca občanov asamosprávy. Atraktívne prírodné prostredie v obci dokáže poskytnúť obyvateľom, návštevníkom, turistom naplnenie ich očakávaní a uspokojenie potrieb v rámciživota vo vidieckom prostredí. Forma financovania projektu refundáciou.

Oprávnenými výdavkami sú výdavky na výstavbu altánku podľa ukončeného VO. Oprávnenou činnosťou je výstavby altánku v športovo oddychovej zóne obce a súvisí s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavýchobjektov, budov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry.

Realizácia projektu prispeje k dosiahnutiu strategických cieľov:

• Zabezpečiť významný rast kvality života obyvateľov obce, jej návštevníkov, obyvateľov celej Miestnej akčnej skupiny “OZ Medzi riekami” pri efektívnom aekologickom využití miestneho potenciálu, s rozvojom cestovného ruchu prezentujúceho špecifická regiónu v strednodobom horizonte.

• Zvýšiť kvalitu súčasných podmienok pre realizáciu rôznorodých športových aktivít v obci

• Vytvoriť bezpečné prostredie pre občanov • Vytvoriť bezpečné a priateľské prostredie pre stretávanie sa občanov a návštevníkov všetkých vekových kategórií.

• Organizovať aktivity pre obecnú komunitu, čím sa oživí dianie v obci.

• Vytvoriť multi-sektorové partnerstvá pre oživenie a skrášlenie prostredia obce a získať nových dobrovoľníkov

• Podporiť zapojením do pracovnej činnosti marginalizovanú skupinu • Zvýšiť atraktívnosť obce pre jej obyvateľov, návštevníkov a pre vidiecky cestovný ruch.

Ciele projektu sú v súlade s PHSR a s konkrétnou fokusovou oblasťou.Ciele projektu sú v súlade s PHSR a s konkrétnou fokusovou oblasťou 6B - Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach. Naplnením cieľov projektu sapodporí rozvoj vidieka. Spôsob financovania projektu refundáciou.

Projekt PPA: Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne

Projekt PPA: Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne
Projekt PPA: Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne
Projekt PPA: Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne
Projekt PPA: Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne
Projekt PPA: Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne
Projekt PPA: Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne
Projekt PPA: Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne
Projekt PPA: Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne
Projekt PPA: Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne
Projekt PPA: Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne
Projekt PPA: Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne
Projekt PPA: Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne
Projekt PPA: Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne
Projekt PPA: Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne
Projekt PPA: Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne
Projekt PPA: Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne
Projekt PPA: Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne
Projekt PPA: Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne
Projekt PPA: Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne
Projekt PPA: Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne
Projekt PPA: Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne
Projekt PPA: Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne
Projekt PPA: Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne
Projekt PPA: Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne
Projekt PPA: Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist