youtube
facebook

Zverejňovanie informácií

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

Ako získavať informácie

► Žiadosť o sprístupnenie informácii môže podať ktokoľvek t.j. akákoľvek fyzická alebo právnicka osoba bez uvedenia dôvodu.

► Žiadosť môže byť podaná ústne, písomne – listom, faxom, elektronickou poštou alebo iným spôsobom, ktorý je technicky vykonateľný.

► Žiadosť musí obsahovať: 

  • identifikáciu povinnej osoby osoby

  • komu je žiadosť určená (povinná osoba)

  • identifikácia žiadateľa – kto žiadosť podáva (oprávnená osoba – žiadateľ)

  • určenie požadovanej informácie – aké informácie požaduje zverejniť (predmet žiadosti)

  • určenie spôsobu sprístupnenia – akým spôsobom majú byť informácie zverejnené (forma sprístupnenia napr.: meilom, poštou a pod.)

Ak žiadosť nemá predpísané uvedené náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, núplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

1. Osobne

– na sekretariáte Obecného úradu v Hažíne

072 34 Obecný úrad 122
– v čase úradných hodín

2. Telefonicky, faxom
– na čísle 056/6471287

3. Písomne
– poštou alebo osobne na sekretariáte obecného úradu

4. Elektronickou poštou
– na e-mailovej adrese: podatelna@hazin.sk

Kto má nárok na informácie?

Kto musí spístupňovať informácie?

Čo má byť spístupnené ?

Čo má byťsprístupnenébez žiadosti?

Čo nemôže byť sprístupnené?

Každý

Orgány, štátnej správy a územnej samosprávy, fyzické a právnické osoby, ktoré majú právomoc rozhodovať

Všetky informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícií, ak to nevylučuje zákon

Právomoci, kompetencie, organizačnú štruktúru, postup ako vybavovať informácie

Tajomstvá (štátne, služobné, bankové, daňové, obchodné, osobné údaje, duševné vlastníctvo...)

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva prostredníctvom Obecného úradu v Hažíne.

Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, podaním na Krajský súd v Košiciach v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v poslednom stupni.

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

Obecný úrad každé podanie, ktoré prijme (písomne alebo ústne), zaeviduje, preskúma z hľadiska jeho obsahu a až potom rozhodne o ďalšom postupe.
· Žiadosť o sprístupnenie informácií obec vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní od jej podania žiadateľom a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme. Predĺžiť lehotu najviac o osem pracovných dní môže zo závažných dôvodov starostka obce. Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím osem dňovej pracovnej lehoty s uvedením dôvodov, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Prehľad predpisov, podľa ktorých obec Hažín koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k obci Hažín.

  • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
  • zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,

ďalšie platné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú obecného zriadenia

Úhrada nákladov

1. Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópii, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi .

2. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša obec.

3. Podrobnosti o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií je stanovené v sadzobníku úhrad nákladov za sprístupnenie informácií (Príloha č.1).

4. Žiadateľ môže uhradiť náklady spojené so sprístupnením informácií v hotovosti a to do pokladne obce Hažín.

  

Príloha č. 1

Sadzobník nákladov za sprístupnenie informácií

Formát

Cena/ks

Vyhotovenie A4 jednostranne

0,10 Eur

Vyhotovenie A4 obojstranne

0,19 Eur

Vyhotovenie A3 jednostranne

0,16 Eur

Vyhotovenie A3 obojstranne

0,33 Eur

Odoslanie informácie faxom (formát A4) tuzemský

0,66 Eur

Odoslanie informácie faxom (formát A4) zahraničie

0,99 Eur

Odoslanie informácie meilom

bezplatne

Obstaranie obalu obálka A6

0,03 Eur

Obstaranie obalu obálka A5

0,03 Eur

Obstaranie obalu obálka A4

0,07 Eur

Obstaranie obalu A4

0,11 Eur

Vyhotovenie kópie CD ROM

1,66 Eur

Náklady na poštovné podľa sadzobníka Slovenskej pošty

Pokiaľ budú poskytnuté informácie na iných nosičoch alebo inými spôsobmi, poplatky sa určia podľa všeobecne platných cien jednotlivých nosičov, služieb alebo prostriedkov.

PRÍLOHY:  -  smernica o poskytovaní informácií

              - žiadosť o poskytnutie informácií

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist