youtube
facebook

Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník  poplatkov, ktoré vyberá samospráva obce Hažín
a/ Sadzobník poplatkov
 1. Miestne zisťovanie z podnetu účastníka alebo je nariadené  podľa osobitných predpisov 16,50
 2. Zisťovanie zamestnávateľa občana 1,50
 3. Zisťovanie prechodného a trvalého bydliska 1,50
 4. Vydanie potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte občana 2,00
 5. Vyhotovenie fotokópií textu:
 - formát A4 jednostranne  0,10
 - formát A4 obojstranne 0,19
-  formát A3 jednostranne 0,16
 - formát A3 obojstranne 0,33
 6. Odoslanie faxu: 
 - v rámci SR - do formátu A4 0,66
 7. Upozornenie na neplnenie si poplatkovej povinosti 1. výzva  3,00
 8. Upozornenie na neplnenie si poplatkovej povinnosti – exekučná výzva 6,50
 9. Vyhotovenie odpisu alebo fotokópie výpisu a vydanie potvrdenia o zaplatení daní, poplatkov 2,00
10. Potvrdenie alebo súhlas na prechodné uzatvorenie predajne alebo prevádzky 2,00
11. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení predajnej doby v predajni 3,00
12. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene predajnej doby            0,50
13. Vyhlásenie v miestnom rozhlase 7,00
14. Vydanie náhradného osvedčenia SHR /pri strate, zničení, poškodení atď. 3,00
15. Úkon alebo konanie na obecnom úrade s vydaním rozhodnutia 9,50
16. Povolenie na výrub drevín 6,50
17. Vydanie osvedčenia o zápise SHR 6,50

19. Udelenie súhlasu na užívanie stavby alebo jej časti na iné účely ako na bývanie:

  • FO
  • PO

9,50
165,50
20. Vyhotovenie fotokópie mapy:
- vyhotovenie katastrálnej fotokópie mapy obce A4 jednostranne  0,33
- vyhotovenie katastrálnej fotokópie mapy obce A3 jednostranne  0,50
b/ Správne poplatky - stavebný úrad : 
1. Žiadosť o stavebné povolenie:
- na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie 16,50
- na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu a na stavby slúžiace na podnik. Činnosť na pozemkoch RD, na prípojky na verejnú rozvodnú sieť – kanalizácia, voda 16,50
- na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami 23,00
- na stavby individuálnej rekreácie (záhradné chaty, záhradné domčeky) 23,00
a to : - ak zastavané plocha nepresahuje 25 m2 23,00
- ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 39,50

2. a) návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, rozhodnutia o využití územia, rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia alebo predĺženej platnosti

  • pre FO
  • pre PO 


6,50
16,50
b) žiadosť o stavebné povolenie:
 - stavba rodinného domu  – poplatok stanovený podľa rozpočtu stavby od 33,00 do 99,50
c) zmeny dokončených stavieb na bývanie, individuálnu rekreáciu a zmeny stavieb pred dokončením (prístavba, prestavba, nadstavba) 23,00
3. a) na ostatné neuvedené stavby, na zmeny týchto dokončených stavieb,
 - zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade:
 - do  49.790,50  33,00
- od  49.790,50 do 99.581,50 € vrátane 49,50
- od 99.581,50 do 331.939 €  vrátane 66,00
- od 331.939 do 3.319.391,50 € vrátane 116,00
b) kolaudačné rozhodnutie na stavbu s rozpočtovým nákladom: 
- do  49.790,50 € 16,50
- od 49.790,50 do 99.581,50 € vrátan 23,00
- od 99.581,50 do 331.939 € vrátane 33,00
- od 331.939 do 3.319.391,50 € vrátane 66,00
c) dodatočné stavebné povolenie  2x príslušná sadzba
4. Žiadosť o povolenie : 
- na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním a vydanie stavebného povolenia 16,50
- na odstránenie stavby 16,50
- terénne úpravy  16,50
- na umiestnenie informačného reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé jednotlivé zariadenie  49,50
5. Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne št. správy:
- fyzické osoby  16,50
- právnická osoba  165,50
6. Povolenie vydané pre občana na rozkopanie miestnej komunikácie na dobu:
- do 24 hod.  1,50
- do 3 dní  6,50
- od 3 do 7 dní  9,50
- na 7 dní za každý deň 3,00
7. Povolenie vydané podnikateľskému subjektu alebo PO na rozkopanie komunikácie alebo chodníka:
- do 24 hod.  3,00
- do 3 dní  16,50
- od 3 do 7 dní  33,00
- na 7 dní za každý deň 6,50
8. Úkon alebo konanie spojené s vyjadrením súhl. záväzného stanoviska k investičnej činnosti v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o ob. zriadení v znení doplnkov 3,00
- vybavenie do 24 hod. od doručenia žiadosti 1,50
- vybavenie do 48 hod. od doručenia žiadosti 0,50
9. Povolenie na zvláštne užívanie MK v súvislosti s uzávierkou príp. obchádzkou 33,00
10. Ostatné úkony /konania/ spojené so žiadosťou na úseku výstavby, obchodu, podnikania, dopravy 0,50
11. Prepisovanie rukopisov – každá začatá strana 3,00
c/  Sadzobník poplatkov v súvislosti s vykonávaním osvedčovacej činnosti
1. Osvedčenie
a)  podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis    2,00
b) listiny, za každú stranu listiny  2,00
Od poplatku podľa písmena a) je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch ČSA v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Správny orgán môže poplatok podľa písmena a) zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, alebo urýchlené vybavenie.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist