youtube
facebook

Prevody majetku obce

V zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov môže obec previesť svoj majetok na inú osobu  viacerými spôsobmi. Jedným z nich je dôvod hodného osobitného zreteľa.

Pri prevode majetku obecné zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť riadne zdôvodnený.

Zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na internetovej stránke. Tento zámer musí byť zverejnený počas celej doby.

Od 1.6.2013 zverejňujeme prevody majetku obce v štruktúre: označenie veci, dátum prevodu, právny titul, identifikácia nadobúdateľa:

Označenie veci: Dátum prevodu: Právny titul: Identifikácia nadobúdateľa:
Teľatník na parcele C KN 32 v celku 28.6.2013

Kúpno predajná zmluva na základe uznesenia OZ

Martin Velčík, VELMARK s.r.o.

Hažín 92

Záhrady 23.11.2015 Kúpno-predajná zmluva na základe uznesenia OZ Ing. Gabriela Šrojtová, Hažín 82
Ostatná plocha p. č. 246/4 05.03.2021 Zámenná zmluva na základe uznesenia OZ Ladislav Zdibák, Malý Kamenec a Zuzana Šlepáková, Michalovce
Orná pôda p. č. 1-969/216 05.03.2021 Zámenná zmluva na základe uznesenia OZ Ladislav Zdibák, Malý Kamenec a Zuzana Šlepáková,  Michalovce

parc. C-KN č.16/2 – Diel 2 a 3 (255m2) podľa Geometrického plánu č.35024780-134/2021 vytvorené z pozemku parc. E-KN č.969/216 evidovaná na LV č.1193 a z pozemku parc. E-KN č.246/4 evidovaná na LV č. 840 

03.12.2021 Kúpno predajná zmluva na základe uznesenia OZ

Ladislav Zdibák, Malý Kamenec a Zuzana Šlepáková,  Michalovce

 Zastavaná plocha a nádvorie parc. C-KN. č. 16/8

Zastavaná plocha a nádvorie parc. C-KN. č. 16/9

27.07.2022 Kúpno predajná zmluva na základe uznesenia OZ Mgr. Anna Serečunová

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist