youtube
facebook

Právomoci, kompetencie a spôsob zriadenia obce

Spôsob zriadenia obce:

Obec Hažín sa zriadila zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

§ 1
Základné ustanovenie

(1) Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

(2) Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. 

(3) Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

Právomoci a kompetencie obce:

Kompetencie obce sú dané:
- Ústavou  Slovenskej republiky (najmä čl. 64-71)
- zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- platnou právnou úpravou SR
- všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností
   (čl. 71 2 Ústavy SR)

Organizačná štruktúra obce:

Orgánmi obce Hažín sú Obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

 Obecné zastupiteľstvo:

Obecné zastupiteľstvo obce Hažín je zastupiteľský zbor obce zložený z 5 poslancov, ktorých volia obyvatelia obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisiu obecného zastupiteľstva:

-komisia občiansko právna a verejného záujmu

 

Starosta obce:

Starostka obce Hažín je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.


 

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist