youtube
facebook

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na 4 roky.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:
starostu,
zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
ďalších funkcií podľa osobitného zákona.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo v Hažíne  má 5 poslancov.

Obecné zastupiteľstvo je konštituované ako najvyšší orgán so základnou pôsobnosťou, od ktorej je odvodená pôsobnosť ostatných orgánov obce zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecnému zastupiteľstvu je podľa §11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhradené rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada verejnosti). Kompetencie obecného zastupiteľstva, ako aj ostatných orgánov obce, sú podrobne ustanovené v organizačnom poriadku – štatúte obce.


Ing. Monika Gavajová

bydlisko: Hažín 106

mobil: 0907 650 445

mail: monika.gavajova@minv.sk

oblasť práce: pozemkový úrad

politická príslušnosť: kandidátka SMER-SD


Ján Varga

bydlisko: Hažín 15

mobil: 0917 387 985

mail:

oblasť práce: vodič

politická príslušnosť: kandidát SMER-SD


Ing. Anton Čech

bydlisko: Hažín 159

mobil: 0911 387 893

mail:

oblasť práce: obchodný zástupca

politická príslušnosť: kandidát SMER-SD


Amália Rosolová - zástupkyňa starostky

bydlisko: Hažín 141  

mobil: 0908 827 699

mail: amaliarosolova@azet.sk

oblasť práce: notárska kancelária

politická príslušnosť: kandidátka SMER-SD


Katarína Pallajová

bydlisko: Hažín 88

mobil: 0907 461 638

mail: katarina.pallajova@nafta.sk

oblasť práce: ekonomika

politická príslušnosť: kandidátka SMER-SD

na stiahnutie: Zásady odmeňovania poslancov.pdf

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist