youtube
facebook

Naša obec

Obec Hažín leží na miernej vyvýšenine v severnej časti Východoslovenskej nížiny v nadmorskej výške okolo 120 m, 8 km od okresného miesta Michalovce. Obec má 469 obyvateľov, rozloha katastra je 1632 ha. V chotári obce sa nachádzajú pozostatky po slovanskom sídlisku z 9.-10. storočia, ako aj po osídlení v 11.-13. storočí. Historickou pamiatkou je grécko-katolícky barokovo klasicistický kostol, postavený v roku 1786, zasvätený Nanebovstúpeniu Pána. Pravoslávni veriaci slúžia omše v novom chráme v centre obce. Obec má poľnohospodársky charakter.

Súčasná podoba obce je výsledkom úsilia predchádzajúcich generácií aj všetkých ostatných o jej zveľaďovanie. Je výsledkom nikdy neustávajúceho procesu, ktorý viedol obyvateľov v každej dejinnej epoche k tomu, aby cieľavedome riešili dobové problémy a v najvyššej miere využívali možnosti, ktoré im dané obdobie ponúklo. Nie je to iné ani dnes. Aj v súčasnosti sa usilujeme efektívne využívať to, čo je už postavené a zároveň vytvárať stále príťažlivejšie prostredie obce, plné kvetov a zelene. 

Koncom 2004 sa skolaudoval Dom smútku, čím sa vytvorilo dôstojné prostredie pre obrad poslednej rozlúčky. V roku 2005 sa začali práce na výstavbe vodovodu. V súčasnosti je napojených 95% domácnosti. V roku 2013 sme zrekonštruktruovali kultúrny dom, ktorý sa využíva na spoločenské a rodinné akcie, s perspektívou ďalšieho širšieho využitia, aby sa stal centrom informácií, zábavy i spoločenského života vôbec. Úpravou športovo-oddychového areálu sa zabezpečilo bezpečné prostredie pre športové využitie a hry detí i dorastu.

Obec Hažín  má vybudovanú základnú infraštruktúru (vodovod, kanalizáciu, plynovod, čistiareň odpadových vôd, miestne komunikácie), komunitné centrum, obecný úrad, dobré a blízke dopravné spojenie do väčších miest (Michalovce, Sobrance).

Obec má skúsenosti s prípravou, realizáciou a účtovaním projektov podporených predvstupovými a štrukturálnymi fondami EÚ, slovenskými inštitúciami (ministerstvá, agentúry) a mimovládnymi organizáciami. Príklady niektorých projektov, do ktorých sa obec Hažín v poslednom období zapojila:

  • Rekonštrukcia a prístavba Kultúrneho domu – podporená Programom rozvoja vidieka,
  • Prvá a druhá etapa rekonštrukcie čistiarne odpadových vôd – podporená z Environmentálneho fondu,
  • Rekonštrukcia Obecných budov – podporená Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR,
  • Miesto pre kultúrne vyžitie – mikrogrant podporený OZ Laborec Uh,
  • Projekt cezhraničnej spolupráce ENPI.

Obec má spracovanú územno-plánovaciu dokumentáciu, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, stratégiu trvalo udržateľného rozvoja.

Súčasná podoba obce je výsledkom úsilia predchádzajúcich generácií aj všetkých ostatných o jej zveľaďovanie. Je výsledkom nikdy neustávajúceho procesu, ktorý viedol obyvateľov v každej dejinnej epoche k tomu, aby cieľavedome riešili dobové problémy a v najvyššej miere využívali možnosti, ktoré im dané obdobie ponúklo. Nie je to iné ani dnes. Aj v súčasnosti sa usilujeme efektívne využívať to, čo je už postavené a zároveň vytvárať stále príťažlivejšie prostredie obce, plné kvetov a zelene.

Obce Hažín, Hnojné, Lúčky, Zalužice a Závadka ležia v zázemí mesta Michalovce na južnom brehu vodnej nádrže Zemplínska Šírava. Tieto obce v roku 2000 založili Záujmové združenie spoločenstva obcí mikroregiónu Juh Šíravy. Dôvodom vzniku tohto mikroregiónu boli spoločné záujmy a problémy, ktoré sú charakteristické práve pre územie týchto piatich obcí. Ide predovšetkým o využitie možností pre rozvoj cestovného ruchu, spoločný problém erózie južného brehu vodnej nádrže, ale aj iné problémy, ktoré trápia širšie okolie Južného Zemplína (budovanie vodovodov, kanalizácií, problémy ekonomického rozvoja, sociálne ťažkosti a pod.).

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist