youtube
facebook

Prehľad predpisov

Obec Hažín koná a rozhoduje na základe platných právnych predpisov.

Základným právnym predpisom je zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Prehľad najdôležitejších právnych predpisov, ktorými sa riadi obec, jeho orgány a právnické osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, vo svojej činnosti: 

1. Ústava Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov)

2. Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

3. Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

4. Zákon č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

5. Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,

6. Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov,

7. Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

8. Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

9. Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

10. Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov,

11. Zákon č. 253/1998 Z.z.o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

12. Zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov

13. Zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

14. Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

15. Vyhláška. MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb,

16. Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších prepisov,

17. Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

18. Zákon NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

19. Zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

20. Zákon NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

21. Zákon NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

22. Zákon NR SR č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších prepisov

23. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov

24. Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších prepisov Obchodný zákonník

25. Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších prepisov (Zákonník práce)

26. Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

27. Zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

28. Zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

29. Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

30. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov

31. Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

32. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

33. Zákon NR SR č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

34. Zákon NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

35. Zákon NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

36. Zákon NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

37. Zákon NS SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

38. Zákon NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

39. Zákon NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

40. Zákon NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami

41. Zákon NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve

42. zák. NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

43. Zákon NR SR č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení niektorých zákonov

44. Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov

45. Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve

46. Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

47. zákon SNR č. 171/2005 Z.z. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov

48. Zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach

49. Zákon NR SR č. 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

50. Zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

51. Zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

52. zákon SNR č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

53. Zákon NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

54. zák. č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

55. Zákon NR SR č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

56. Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

57. Zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

58. Zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

59. zák. č. 189/2015 Z. z. o kultúrno - osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov

60. Zákon NR SR č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

61. Zákon NR SR č. 126/2015 Z. z. o knižniciach

62. Zákon SNR č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach

63. Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z., o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

64. Zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov

65. Zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

66. Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

67. Zákon NRSR č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

68. Zákon NR SR č. 488/2002 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

69. Zákon NR SR. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

70. Zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách

71. Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci

72. Zákon NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov

73. Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

74. Zákon NR SR č. 139/1998 Z.z. o omamných a psychotropných látkach a prípravkoch

75. Zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

76. Zákon NR SR č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov

77. Zákon NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

78. Zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

79. Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

80. Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

81. Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami

82. Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

83. Nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z.z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní

84. Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

85. Vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti pri povodňových plánov a postup ich schvaľovania

86. Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

87. Vyhláška MŽP SR č. 370/2015 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu

88. Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

89. Vyhláška MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti

90. Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

91. Oznámenie č. 368/2015 Z. z. ako výnos č. 1/2015 o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov

92. Zákon NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách

93. Zákon č. 211/2000 o slobode informácií

94. Zákon č. 275/2006 o štandardoch ISVS

95. Výnos Ministerstva financií č.55/2014 o štandardoch ISVS

96. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 498/2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy

97. Zákon č. 305/2013 Z.z. v znp o e-Governmente,

98. Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 8/2014 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente

99. Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách)

100. VYHLÁŠKA Ministerstva financií 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii

101. Zákon č. 37/2014 Z.z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Video o obci Hažín

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Počasie

Obec Hažín

Počasie Hažín - Svieti.com

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist