youtube
facebook

Aktuality

07.01.2016 Miestne dane a poplatky na rok 2016

 07.01.2016

Informácie o daniach a poplatkoch od 1. januára 2016

Január je termín, kedy si svoju zákonnú povinnosť voči obci musia splniť občania, u ktorých došlo k zmene vlastníckych vzťahov, resp. sa stali vlastníkmi.  Ide o priznanie novonadobudnutej nehnuteľnosti (domu, pozemku, a pod.), priznanie za psa. Občan  podáva priznanie aj v prípade, že mu daňová povinnosť v priebehu uplynulého roka zanikla, napríklad tým, že nehnuteľnosť predal, psa  daroval alebo pes uhynul a pod.

Poplatky

Obecné zastupiteľstvo prijalo VZN č. 34/2015, ktorým sa zvyšuje poplatok za komunálny odpad (TKO)

·        na 0,033 € za osobu a kalendárny deň t. j. 12,00 € pre fyzickú osobu a kalendárny rok, ktorá užíva Kuka nádobu s objemom 120 litrov

·        na 0,180€ za kalendárny deň t.j. 66€/rok pre právnickú osobu/podnikateľa

·        0,066€ za osobu a kalendárny deň t. j. 24,00 € za fyzickú osobu a kalendárny rok, ktorá užíva Kuka nádobu s objemom 240 litrov

·        Poplatníci, ktorí v obci vlastnia nehnuteľnosť, ale ju nevyužívajú na trvalé bývanie, t.j. rekreačné domy, chalupy... uhradia poplatok vo výške 6€ a obdržia označené vrecia na komunálny odpad v počte 3ks/rok

Ak poplatník požiada a preukáže príslušnými dokladmi, obec zníži poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o 50%, v prípade že ide: 

a/ o študenta na strednej a vysokej škole (potvrdenie o návšteve školy) 

b/ že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní

(doklad o prechodnom pobyte, doklad o zaplatení poplatku v mieste prechodného pobytu) 

 c/ o občana zamestnaného v inom meste (pracujúci na týždňovkách alebo dlhšie obdobie) 

Pričom pre body a, b, c, platí, že musia predložiť potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce mimo územia obce, resp. v zahraničí, potvrdenie o prechodnom pobyte, pracovnú zmluva, nájomnú zmluva , potvrdenie ubytovacieho zariadenia, potvrdenie zariadenia sociálnych služieb), 

V prípade, že potvrdenie zo zahraničia nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné s dokladom predložiť aj ich preklad. 

Predložené doklady musia byť na Obecný úrad doručené  najneskôr do 31.januára 2016. 

Doklady predložené po tomto termíne, obec ako správca dane nebude akceptovať.

Obec z titulu tvrdosti zákona môže iba na základe žiadosti poplatníka a jej posúdenia pristúpiť k zníženiu poplatku.

Po zaplatení poplatku za vývoz TKO na rok 2016 dostanete jednorázovú NÁLEPKU z bezpečnostnej fólie, ktorú je potrebné nalepiť na viditeľné miesto nádoby. Od 01.04.2016 bude firma Fúra vyvážať iba nádoby označené NÁLEPKOU!!!  (to znamená  iba tie KUKA nádoby, ktoré sú vyplatené)

Dane a poplatky budú vyrubené rozhodnutiami, ktoré budú doručované v mesiaci marec 2016.

Platné tlačivá na podanie Daňového priznania: 

Priznanie_pre_FO_a_PO_k_miestnym_daniam.pdf

Poucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf

Potvrdenie_o_podani_priznania.pdf


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Video o obci Hažín

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Počasie

Obec Hažín

Počasie Hažín - Svieti.com

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist