youtube
facebook

Aktuality

29.12.2014 Referendum 2015 - vydávanie hlasovacích preukazov

 29.12.2014

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014  vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Otázky v referende 2015

 1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

 2. hlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

 3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Dôležité termíny:

• Delegovať 1 člena a 1 náhradníka do okrskovej komisie do 07.01.2015 

• Prvé zasadnutie okrskovej komisie  do 14.01.2015

• Vydávanie hlasovacích preukazov  do 05.02.2015

• Doručenie oznámenia o čase a mieste  konania referenda do 13.01.2015

Hlasovací preukaz

     Oprávnený občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu v okrsku na konanie referenda, v ktorého zozname oprávnených občanov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených občanov v ktoromkoľvek inom okrsku na konanie referenda.

     Oprávnený občan môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr dva dni pred konaním referenda (t.j. najneskôr 5.2.2015) v úradných hodinách obce. Ak oprávnený občan žiada o vydanie hlasovacieho preukazu poštou, resp. elektronickou poštou, je potrebné zaslať žiadosť v takom časovom predstihu, aby mu bolo možné hlasovací preukaz doručiť najneskôr deň pred konaním referenda.

     O vydanie hlasovacieho preukazu môže oprávnený občan požiadať

 • osobne,
 • prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené); splnomocnená osoba prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdí svojim podpisom,
 • písomne alebo
 • elektronicky (e-mailom).

     V splnomocnení oprávnený občan uvedie svoje

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
 • meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu osoby, ktorú splnomocnil na prevzatie hlasovacieho preukazu.

     V písomnej žiadosti a v žiadosti zaslanej elektronicky oprávnený občan uvedie svoje

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec hlasovací preukaz zaslať.

     Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

     Hlasovacie preukazy vydané na základe písomných žiadostí doručených poštou, resp. elektronickou poštou odporúčame zasielať obci trvalého pobytu tak, aby zásielka mohla byť žiadateľovi doručená do konania referenda.

     Obec, ktorá oprávnenému občanovi vydala hlasovací preukaz, takéhoto oprávneného občana vyčiarkne zo zoznamu oprávnených občanov.

Na stiahnutie: 

ziadost_o_vydanie_hlasovacieho_preukazu_referendum_2015.doc


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Video o obci Hažín

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Počasie

Obec Hažín

Počasie Hažín - Svieti.com

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist