youtube
facebook

Aktuality

29.12.2014 Miestne dane a poplatky od 1.1.2015

 29.12.2014

Informácie o daniach a poplatkoch od 1. januára 2015

Január je termín, kedy si svoju zákonnú povinnosť voči obci musia splniť občania, u ktorých došlo k zmene vlastníckych vzťahov, resp. sa stali vlastníkmi.  Ide o priznanie novonadobudnutej nehnuteľnosti (domu, pozemku, a pod.), priznanie za psa. Občan  podáva priznanie aj v prípade, že mu daňová povinnosť v priebehu uplynulého roka zanikla, napríklad tým, že nehnuteľnosť predal, psa  daroval alebo pes uhynul a pod.

Poplatky

U poplatkov za tuhý komunálny odpad aj v roku 2015 si poplatník uplatňuje zníženie ešte pred vydaním rozhodnutia v termíne do 31.januára 2015 na základe písomnej žiadosti. 

Ak poplatník požiada a preukáže príslušnými dokladmi, obec zníži poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o 50%, v prípade že ide: 

a/ o študenta na strednej a vysokej škole (potvrdenie o návšteve školy) 

b/ že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní

(doklad o prechodnom pobyte, doklad o zaplatení poplatku v mieste prechodného pobytu) 

 c/ o občana zamestnaného v inom meste (pracujúci na týždňovkách alebo dlhšie obdobie) 

Pričom pre body a, b, c, platí, že musia predložiť potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce mimo územia obce, resp. v zahraničí, potvrdenie o prechodnom pobyte, pracovnú zmluva, nájomnú zmluva , potvrdenie ubytovacieho zariadenia, potvrdenie zariadenia sociálnych služieb), 

V prípade, že potvrdenie zo zahraničia nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné s dokladom predložiť aj ich preklad. 

Predložené doklady musia byť na Obecný úrad doručené  najneskôr do 31.januára 2015.

Doklady predložené po tomto termíne, obec ako správca dane nebude akceptovať.

Obec z titulu tvrdosti zákona môže iba na základe žiadosti poplatníka a jej posúdenia pristúpiť k zníženiu poplatku.

ziadost_o_znizenie_poplatku_za_TKO.doc

Dane a poplatky budú vyrubené rozhodnutiami, ktoré budú doručované v mesiaci marec 2015.

Platné tlačivá na podanie Daňového priznania: 

Priznanie_pre_FO_a_PO_k_miestnym_daniam.pdf

Potvrdenie_o_podani_priznania.pdf

Poucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf

05.02.2020 Informácie o poukázaní 2% daní pre OŠK Hažín
05 / 02 / 2020

05.02.2020 Informácie o poukázaní 2% daní pre OŠK Hažín

V priebehu najbližších týždňov nám môžete poukázať 2% už Vami zaplatenej dane na osobitné účely podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Obecný športový klub Hažín v súlade so zákonom môže prijímať uvedené 2% a plánuje ich použiť na: rozvoj športu v obci zabezpečenie materiálno technického vybavenia realizáciu športov: futbal, tenis, volejbal, stolný tenis, nohejbal a iné


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Video o obci Hažín

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Počasie

Obec Hažín

Počasie Hažín - Svieti.com

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist