youtube
facebook

Aktuality

30.5.2013 Zámer prevodu nehnuteľnosti majetku obce Hažín

 30.05.2013

Obec Hažín   072 34  Obecný úrad 122

zverejňuje

zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Hažín z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

V zmysle ustanovenia § 9 a) ods. 8 písmeno e) a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  obec predkladá návrh na predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa:

(Zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na internetovej stránke. Tento zámer musí byť zverejnený počas celej doby.)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predaj  budovy Teľatník, zapísanej na LV č. 537, k. ú. Hažín,  zapísaných okrem iných aj parcela C KN č.  32  pod B1 v celku žiadateľovi VELMARK s.r.o. 072 34 Hažín 92, zastúpená konateľom Martinom Velčíkom,  za cenu 1.600 €

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: uplatnenie osobitného zreteľa pri tomto predaji je jednak z dôvodu schválenia kúpnej ceny bez doloženia znaleckého posudku vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o budovu, ktorá už bola určená na Správe katastra na výmaz a obec ju nadobudla, od firmy Agrospol s.r.o. za cenu 1,-Eur a taktiež podporou miestneho podnikateľa, ktorý  odkúpený objekt opraví na vlastné náklady, bude prevádzkovať činnosť a prípadne zamestná aj obyvateľov obce, čo považujem za verejný záujem.

Nakoľko ide o nepotrebný majetok, ktorý je schátralý, potrebuje opravu a aby nedošlo k ďalšej skládke stavebného materiálu resp. ďalšiemu zbúranisku.

Tento zámer hodného osobitného zreteľa bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Hažín dňa 30.5.2013 uznesením číslo 3/2013 bod B 4.

                                                                                                                      Ing. Marianna Šimková

                                                                                                                             starostka obce

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa : 30.5.2013

Zverejnené na web stránke obce dňa : 30.5.2013

ZAMER.pdf


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Video o obci Hažín

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Počasie

Obec Hažín

Počasie Hažín - Svieti.com

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist