youtube
facebook

Aktuality

8.1.2010 Informácie o dani

 08.01.2010

Daň z nehnuteľností Na základe Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

Daň z nehnuteľností
Na základe Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je Obec Hažín oprávnená vyberať daň z nehnuteľností. 

DAŇOVÉ PRIZNANIE
■ Kto je povinný podať daňové priznanie?
Daňovník, ktorý nadobudol v minulom roku nehnuteľnosť, a u ktorého v minulom zdaňovacom období nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane:
- stal sa vlastníkom nehnuteľnosti napr. dedením, darovaním, kúpou ...,
- bolo vydané právoplatné stavebné povolenie,
- ukončil stavbu, nadstavbu kolaudačným rozhodnutím,
- zmenil účel užívania stavby,
- začal stavbu užívať.

■ Kde a dokedy treba priznanie podať? 
Daňové priznanie sa podáva na obecnom úrade v Hažíne počas úradných hodín najneskôr do 31. januára 2010.
Priznanie sa podáva na tlačivách, ktorých vzor vydalo Ministerstvo financií SR. Tlačivá sú k dispozícii na obecnom úrade, alebo je možné si ho stiahnuť.
Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podáva každá fyzická osoba zvlášť. Ak sa spoluvlastníci dohodnú priznanie podá ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia oznámiť správcovi dane. To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, v tomto prípade daňové priznanie podáva jeden z manželov.

■ Aké prílohy sú potrebné?
Potrebnou prílohou k daňovému priznaniu je List vlastníctva na predmetnú nehnuteľnosť (v prípade kolaudácie geometrický plán).

SPLATNOSŤ DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Paušálny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  vyrubí obecný úrad každoročne do 15. marca kalendárneho roka. Vyrubený poplatok je splatný do 31. marca kalendárneho roka. Pri sume nad 17,00 eur /512,-Sk môže poplatok zaplatiť v dvoch rovnakých splátkach, a to do 31. marca a 30. septembra bežného roka.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Video o obci Hažín

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Počasie

Obec Hažín

Počasie Hažín - Svieti.com

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist