youtube
facebook

Aktuality

12.10.2015 Zmeny v určovaní súpisného čísla

 12.10.2015

Dňom  1. júla vstúpil do platnosti zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rámci ktorého nám vznikajú niektoré nové povinnosti a pribúdajú aj sankcie.

Tento zákon prináša občanom (stavebníkom / vlastníkom budov) nové povinnosti a tiež aj sankcie pri ich nesplnení, v tejto súvislosti sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Z. z. a iné právne predpisy (zákon 235/1998 Z. z., zákon č. 324/2011 Z. z., zákon č. 224/2006 Z. z., vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 21/2003 ).

Čo je pre obyvateľov dôležité?

* Vzniká nová povinnosť pre občana a to aj v  prípade, ak ide o  staršie budovy a  vlastník doteraz nepožiadal o určenie čísla, prípadne čísel pre budovu:

§ 3 ods. 4 zákona č. 125/2015: ADRESNÝ BOD A  GEOGRAFICKÁ OS ULICE; Adresný bod sa vyznačí v  zameraní adresného bodu, ktoré sa vyhotovuje v  listinnej podobe a  ako elektronický dokument. Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o  určenie súpisného čísla a  orientačného čísla.  

* Zavádza sa povinnosť súčinnosti

§ 8 ods. 2 zákona č. 125/2015: Orgány verejnej moci, vlastníci budov a  iní oprávnení užívatelia budov sú povinní poskytnúť ministerstvu a  obci na účely opravy chyby v  registri podľa odseku 1 súčinnosť...

* Novinkou sú lehoty, vzniká povinnosť požiadať o  určenie čísiel v  zákonom stanovenej lehote

§ 2c ods. 3 zákona č. 369/1990: osoba určená v  kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadaťo  určenie súpisného a  orientačného čísla podľa odsekov 1 a 2 do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ak tak neurobí, obec určí súpisné číslo a  orientačné číslo podľa odsekov 1 a 2 aj bez žiadosti. Predo dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na účel prevodu vlastníctva k  budove alebo poistenia budovy obec môže na žiadosť určiť stavebníkovi súpisné a  orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.

* Viditeľné označenie budovy súpisným a orientačným číslom sa stáva povinnosťou

§ 2c ods. 4 zákona č. 369/1990: vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a  s  tabuľkou s  orientačným číslom, ak je určené. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť podľa prvej vety plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o  výkone správy, povinnosť podľa prvej vety plní správca.

* Úplne nové sú zákonom stanovené sankcie až do výšky 6 638 eur

§ 27b zákona 369/1990 Z. z.:

Správne delikty

Ods. 1: Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak:    

* ak nepožiada o určenie čísla  poruší povinnosť podľa § 2c ods. 3/ zákona č. 369/1990 Zb.

* ak nebude mať označenú budovu číslami na viditeľnom mieste poruší povinnosť podľa § 2c ods.4/ zákona č. 369/1990 Zb.

* staršie budovy - ak nepožiada do 31.12.2015 o určenie čísel  poruší povinnosť podľa § 30e/ zákona č. 369/1990 Zb.

Ak ide o  budovu, ktorej nebolo do 30. júna 2015 určené súpisné číslo a orientačné číslo, vlastník budovy je povinný podať žiadosť o určenie súpisného čísla a  orientačného čísla, ak sa určuje do 31.12.2015. Ak vlastník budovy v lehote podľa prvej vety žiadosť nepodá, obec rozhodne o určení súpisného čísla a orientačného čísla aj bez žiadosti /§ 30e zákona 369/1990 Z. z., prechodné ustanovenia/. 

Nové tlačivo na určenie, zrušenie súpisného čísla si môžete stiahnuť tu:

ziadost_urcenie_zrusenie_supisneho_cisla.pdf


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Video o obci Hažín

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Počasie

Obec Hažín

Počasie Hažín - Svieti.com

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist